Ochrana osobných údajov Penzión Zemiansky dvor Šúrovce

You are here:

Vážený klient, zákazník, obchodný partner.

Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste našim klientom, zákazníkom, či obchodným partnerom. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania nášho zmluvného vzťahu, či po jeho ukončení.

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prevádzkovateľ:
TALAMONE, s.r.o.

Kapitulská 454/12

917 01 Slovenská republika

IČO: 50759051

Adresa penziónu:
Penzión Zemiansky dvor Šúrovce

Krakovská 67

919 25 Šúrovce

Slovenská republika

 

Kontakty a spôsoby komunikácie s osobou, s ktorou môžete komunikovať ohľadom ochrany osobných údajov :

 • písomne na adrese hotela, elektronicky
 • osobne na recepcii hotela

Kto ste?
Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu najmä osoba vstupujúca s prevádzkovateľom do zmluvného vzťahu, kontaktná a/alebo splnomocnená osoba vystupujúca v mene zmluvnej strany uzatvárajúcej zmluvu s prevádzkovateľom, osoba využívajúca služby poskytované prevádzkovateľom, osoba pohybujúca sa v monitorovanom priestore atď. (ďalej len

dotknutá osoba“). V prípade, ak údaje o dotknutej osobe prevádzkovateľovi poskytuje iná osoba (alebo napr. zmluvná strana), je tak poskytovateľ osobných údajov dotknutej osoby oprávnený vykonať len v

prípade, ak na poskytnutie disponuje legitímnym právnym základom podľa príslušných ustanovení GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov a je ho povinný na základe požiadavky prevádzkovateľa vedieť preukázať.

Prečo prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, aké Typy osobných údajov a aké sú Účely ich spracúvania

  

Spracovávame nasledujúce údaje:

1.       Na     účely     uzatvorenia     zmluvno-záväzkového    vzťahu     medzi     dotknutou     osobou     a prevádzkovateľom

 

predovšetkým v rozsahu kontaktných údajov, identifikačných údajov, údajoch o platbách a ďalších špecifických údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, vrátane predkladania ponúk a kalkulácií. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutím požadovaných osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah.

Osobné údaje môžu byť poskytované

 • Kontrolným orgánom v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia)
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa
 • Advokátskej kancelárii, poštovému podniku, prevádzkovateľom rezervačných systémov
 • a ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený osobné údaje poskytnúť Údaje sú uchovávané po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb. V prípade, ak sú osobné údaje súčasťou účtovného dokladu alebo podkladu sú údaje uchovávané po dobu 10 rokov od nasledujúceho roka po ukončení zmluvno-záväzkového vzťahu a uhradenia všetkých záväzkov zmluvných strán.

2.       Na účely komunikácie v súvislosti s uzatváraním zmluvno-záväzkových vzťahov medzi zmluvnou stranou, ktorá nie je dotknutou osobou a prevádzkovateľom
 

predovšetkým v rozsahu identifikačných údajov a kontaktných údajov a ďalších špecifických údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (napr. komunikácia s kontaktnými, poverenými a oprávnenými osobami zmluvnej strany prípadne osobami splnomocnenými zmluvnou stranou a to na účely zavádzania predzmluvných vzťahov, vrátane predkladania ponúk a kalkulácií, plnenia predmetu zmluvy alebo záväzku, vymáhania vzniknutej pohľadávky a pod.).

Osobné údaje môžu byť poskytované

 • Kontrolným orgánom v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia)
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa
 • Advokátskej kancelárii, poštovému podniku,

a ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený osobné údaje poskytnúť.

Údaje sú spracúvané po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb. V prípade, ak sú osobné údaje súčasťou účtovného dokladu alebo podkladu sú údaje uchovávané po dobu 10 rokov od nasledujúceho roka po ukončení zmluvno-záväzkového vzťahu a uhradenia všetkých záväzkov zmluvných strán.

 

3.       Na účely vedenia evidencie a oznamovania pobytu obyvateľov SR a spracúvania hlásení a oznámení.
 

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 500/2004 Z. z. úplné znenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutím osobných údajov nebude možné poskytnúť dotknutej osobe ubytovanie.

Osobné údaje môžu byť poskytované

 • Kontrolným orgánom v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia)
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa
 • Advokátskej kancelárii, poštovému podniku, a ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený osobné údaje poskytnúť.

Údaje sú uchovávané po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb ubytovania.

 

4.       Na účely vedenia evidencie a oznamovania pobytu cudzincov a vystavovania súvisiacich
potvrdení, hlásení a oznámení.

 

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutím osobných údajov nebude možné poskytnúť dotknutej osobe ubytovanie.

Osobné údaje môžu byť poskytované

 • Kontrolným orgánom v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia)
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa
 • Advokátskej kancelárii, poštovému podniku, a ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený osobné údaje poskytnúť.

Údaje sú uchovávané po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb ubytovania.

 

5.       Na účely výberu daní za ubytovanie
 

v súlade so Všeobecným záväzný nariadením mesta, ktoré bolo vydané v súlade so zákonom č. 582/2004

 1. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Rozsah spracúvaných údajov stanovuje § 7 uvedené všeobecne záväzného nariadenie mesta.

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a/alebo dotknutej osoby (predovšetkým za účelom plnenia povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z cit. všeobecne záväzného nariadenia, evidencie ubytovaných vo forme prílohy ku knihe ubytovaných a preukázania správnosti výberu dane z ubytovania). Neposkytnutím osobných údajov nebude možné dotknutej osobe daň vypočítať a vybrať od nej predmetnú daň, čo bude mať za následok, že dotknutá osoba bude musieť osobne oznámiť mestu povinnosť úhrady dane.

Osobné údaje môžu byť poskytované

 • mestu, ktoré je správcom dane
 • a ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený osobné údaje poskytnúť Údaje sú uchovávané po dobu najmenej 10 rokov od výberu dane.

6.       Na účely zabezpečenia uplatňovania práv dotknutých osôb v súlade s GDPR a vedenia príslušnej
evidencie

 

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a je nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby vyplávajúcej z ustanovení GDPR. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, predovšetkým v rozsahu identifikačných údajov nevyhnutných na jej presnú identifikáciu v systémoch prevádzkovateľa a kontaktných údajov na účely jej informovania o vybavení jej žiadosti (ak o vyjadrenie dotknutá osoba žiada). Neposkytnutím osobných údajov nebude možné vybaviť žiadosť dotknutej osoby. Výpočet práv dotknutej osoby vyplývajúci z GDPR je uvedený v závere tejto informácie.

Osobné údaje môžu byť poskytované

 • Dozornému orgánu v rámci výkonu jeho činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (Úrad na ochranu osobných údajov SR),
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa,
 • Advokátskej kancelárii, poštovému podniku,
 • a ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený osobné údaje poskytnúť. Údaje sú uchovávané po dobu najmenej 5 rokov od uplatnenia práva dotknutou

 

7.       Na účely vymáhania vzniknutých škôd a pohľadávok, vybavovania reklamácií, uchovávania dokumentácie a záznamov a na základe ostatných oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
 

Spracúvanie je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a je nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov prevádzkovateľa spočívajúcich v schopnosti obhájiť právom chránené záujmy prevádzkovateľa.

Osobné údaje môžu byť poskytované

 • Kontrolným orgánom v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia),
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa,
 • Advokátskej kancelárii, poštovému podniku,
 • a ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený osobné údaje poskytnúť. Údaje sú uchovávané po dobu počas lehoty nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracúvania vyplývajúcu predovšetkým z riešenia predmetnej situácie.

8.       Monitorovanie priestorov za účelom ochrany majetku
 

Účelom spracúvania osobných údajov, ktoré vznikajú pri použití kamerového systému je monitorovanie priestorov s cieľom ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality prostredníctvom kamerového systému.

Právny základ monitorovania:

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, Oprávnený záujem Prevádzkovateľa Osobné údaje môžu byť poskytované

 • Kontrolným orgánom v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu
 • Súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa,
 • Advokátskej kancelárii, a ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený osobné údaje poskytnúť.

9.       Spracovanie účtovných dokladov
 

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia. Následne sú osobné údaje uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

 

10.    Marketingové účely, Newsletter
 

Ak si želáte, môžete sa prihlásiť na odber noviniek do nášho informačného newsletter bulletinu, ktorý je umiestnený na našich webových stránkach. Osobné údaje sa budú spracúvať iba na zasielanie newsletter správ na vami zadanú e-mailovú adresu. Prihlásením sa súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvame v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Vaše e-mailová adresa bude spracúvaná až kým sa neodhlásite z odberu. Odhlásiť sa z odberu je možné kliknutím na odkaz „zrušiť odber“, ktorý je uvedený v každej newsletter správe, ktorú od nás dostanete. Po odhlásení už nebudete dostávať žiadne newsletter správy. Rozsah spracúvaných osobných údajov: e-mailová adresa.

11.   Identifikácia užívateľa webstránky, cookies.
 

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka web prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas vás ako dotknutej osoby a druhým najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní sa bude jednať o oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás, ponúknuť Vám, čo najlepšie špecifické nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou, vrátane priamej reklamy.

 

Umiestnenie vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci našich technických zariadení, u niektorých obchodných partnerov v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

Uchovávanie osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. V každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

 

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Je dôležité, aby ste chápali, že ide o Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, lebo nám to ukladá zákon, alebo zákony spojené s našou zmluvou, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv. Text hore Vám odpovie na väčšinu vašich otázok.

 

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Súhlas
Vo výnimočných prípadoch môžeme vaše osobné údaje spracúvať na základe súhlasu. O takom spracúvaní budete vopred osobitne informovaní. V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese prevádzky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

 

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 

Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?
Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás na mailovej adrese a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Kontaktné údaje
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej korešpondenčnej adresy uvedenej na našej stránke

https://www.penzionzemianskydvor.sk

alebo mailom na penzion@penzionz emianskydvor.sk

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chránime ich všetkými dostupnými prostriedkami, disponujeme vypracovanými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú pravidelne aktualizované. Vymedzujú rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb, a rizík pôsobiacich na informačný systém s cieľom zabezpečiť: dostupnosť, integritu a spoľahlivosť systémov riadenia najmodernejšími informačnými technológiami, chrániť osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou, zničením a zachovať ich dôvernosť, identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia a predchádzať im.