Všeobecné obchodné podmienky Penzión Zemiansky dvor Šúrovce

You are here:

Preambula:

 

Ubytovanie klientov (Hostí) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, na základe slovenského práva a ubytovacím poriadkom Zariadenia. Ubytovaný Hosť prijíma ubytovací poriadok a Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) ako zmluvnú podmienku ubytovania sa a je povinný dodržiavať jeho ustanovenia.

Hosť je povinný sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámiť, na ich neznalosť sa nebude brať zreteľ. VOP a Ubytovací poriadok sú okrem iného zverejnené na recepcii Penzión Zemiansky dvor Šúrovce (ďalej len „Zariadenie“ v prísl. gramat. tvare)
I.  Zmluvné strany
 

 1. Pri poskytovaní Ubytovacích služieb (ďalej len „Služby“) Zariadením Penzión Zemiansky dvor Šúrovce zmluvnými stranami sú:

a.) Prenajímateľ:

Obchodné meno: TALAMONE, s.r.o, IČO:50759051, IČ DPH:SK2120456151

Zastúpená: Daniela Náhliková, 0902 343 900 , penzion@penzionzemianskydvor.sk

Prevádzka Penzión Zemiansky dvor Šúrovce, Krakovská 67 , 919 25 , Šúrovce

Typ prevádzky: Ubytovanie v súkromí.

b.) Klient:

Fyzické osoby, právnické osoby (ďalej len „Hosť“)

 

II.  Všeobecné podmienky
 

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvy o prenájme priestorov na ubytovanie za nájom, ako aj pre všetky pre Hosťa vykonané ďalšie služby. Iné obchodné a zmluvné podmienky pre Hosťa sa použijú iba vtedy, ak boli výslovne vopred písomne zmluvnými stranami dohodnuté.
 1. Zmluva o ubytovaní vzniká prevzatím objednávky služieb Hosťa (ďalej len „Rezervácia“) Zariadením. Závisí od slobodnej vôle hotela, či rezerváciu písomne potvrdí.
 2. Zmluvné strany sú Zariadenie a Hosť. Pri objednávke treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Zariadeniu spolu s hosťom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo
 3. Akýkoľvek podnájom alebo ďalší prenájom miestností ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie na iné účely ako bolo dohodnuté v zmluve o ubytovaní, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas Zariadenia.

III.  Podmienky a spôsob ubytovania
 

 1. Zariadenie môže ubytovať iba Hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Hosť sa prihlasuje na recepcii Zariadenia ihneď po príchode. K prihláseniu je hosť povinný predložiť pracovníkovi Zariadenia svoju identifikačnú kartu, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998

Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č. 363/2005

Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 1. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec), je povinný v zmysle zákona č. 404/2011

Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu predložené hosťovi pri príchode pracovníkom Zariadenia, pričom všetky požadované údaje je Hosť povinný uviesť pravdivo a úplne.

 1. Pri príchode skladá Hosť vratný depozit vo výške 50EUR za každú izbu. Depozit slúži na krytie spotreby Hosťa, alebo možnej spôsobenej škody Hosťom na zariadení izby. Depozit sa skladá v hotovosti alebo predautorizáciou platobnej karty Hosťa. Hosť je povinný si po príchode do izby skontrolovať úplnosť a stav inventáru izby. Prípadné nedostatky je povinný nahlásiť pracovníkovi Zariadenia. Ak tak neučiní, Zariadenie má právo účtovať hosťovi za škodu, alebo chýbajúci inventár tak, ako by to spôsobil Hosť.
 2. Zariadenie môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť Hosťovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 3. Pokiaľ neexistuje žiadna inak znejúca dohoda, Hosťovi sú k dispozícii rezervované izby od 14:00 dohodnutého dňa príjazdu. Hosť nemá žiaden nárok na skoršie prichystanie rezervovanej izby.
 4. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 9.00 ráno uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 1. Izba musí byť v dohodnutý deň odjazdu uvoľnená najneskôr do 10:00 a odovzdaná Zariadeniu naspäť. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby po 10.00 hod. do 12:00 hod. má Zariadenie právo účtovať hosťovi poplatok vo výške 50,00 EUR za late check – out. V prípade oneskoreného vypratania izby po 12:00 hod. do 14:00 hod. má Zariadenie právo účtovať hosťovi poplatok vo výške 90,00 EUR za late check- out. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby po 14:00 hod. má Zariadenie právo účtovať hosťovi poplatok vo výške 100 % z ceny izby. Izba sa považuje za uvoľnenú po tom, čo Hosť vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá kľúče na recepcii a pracovníkovi recepcie oznámi odhlásenie sa z ubytovania (tzv. checkout). Zariadenie si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby, úhradu a spotrebu Hosťa, a to najneskôr počas dňa uvoľnenia izby hosťom.
 2. Rezervovanú izbu, do ktorej sa Hosť nenasťahoval najneskôr do 20:00 hod. dňa príjazdu, môže Zariadenie túto izbu uvoľniť do ďalšieho Toto neplatí, pokiaľ bol vyslovene dohodnutý a písomne potvrdený neskorší príjazd obojstranne Hosťom a Zariadením.
 3. Ak Hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu Zariadenie ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

IV.  Platba za poskytnuté služby
 

 1. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii Zariadenia a na internetovej stránke zariadenia: penzionzemianskydvor.sk po zadaní termínu do rezervačnéo systému.
 2. Hosť je povinný zaplatiť Zariadeniu za objednané služby pri príchode, na základe predloženého vyúčtovania služieb v mene
 3. Zariadenie je oprávnené požadovať od Hosťa pri rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% ceny Služieb. Spôsob a čiastku na úhradu Zariadenie oznámi Hosťovi pri potvrdení Rezervácie. V prípade rezervácie Služieb, táto je pre Zariadenie záväzná až dňom úhrady zálohovej platby na účet Zariadenia, pokiaľ nie je písomne dojednané
 4. Firemné ceny akceptuje Zariadenie pri jednorazových rezerváciách po vzájomnej dohode s Prevádzkovým vedúcim Zariadenia. Firemné ceny musia byť písomne potvrdené prevádzkovým vedúcim
 5. V prípade, ak Hosť skráti dojednaný pobyt v Zariadení, Zariadenie má právo vyúčtovať Hosťovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.
 1. Dohodnuté ceny zahŕňajú cenu ubytovania a príslušnú platnú daň z pridanej hodnoty. Ceny za ubytovanie nezahŕňajú Mestský poplatok. Ceny môže Zariadenie zmeniť, keď si Hosť dodatočne želá zmeny v počte rezervovaných izieb, službách Zariadenia alebo v dĺžke pobytu a Zariadenie s tým súhlasí.
 2. Zariadenie je oprávnené vzniknuté pohľadávky vyúčtovať Hosťovi ako splatné a vyžadovať okamžitú platbu. Pri omeškaní platby je Zariadenie oprávnené požadovať úroky z omeškania. Zariadenie je po dohode s Hosťom oprávnené vystaviť faktúru so splatnosťou maximálne 14 dní od
 3. Hosť nie je oprávnený bez písomného súhlasu hotela započítať voči pohľadávke hotela akúkoľvek splatnú a/alebo nesplatnú peňažnú pohľadávku.

V.  Zodpovednosť Zariadenia a Hosťa
 

 1. Všetky práva a povinnosti Zariadenia a Hosťa sú uvedené v ubytovacom poriadku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Ubytovací poriadok je zverejnený na internetovej stránke Zariadenia: WWW.penzionzemianskydvor.sk je k nahliadnutiu aj na recepcii Zariadenia.

VI.  Odstúpenie, zrušenie objednávky, stornovanie
 

 1. Pokiaľ medzi Zariadením a Hosťom bol písomne dohodnutý termín na bezplatné odstúpenie od zmluvy, môže Hosť do tej doby odstúpiť od zmluvy bez toho, aby vyvolal nároky platieb alebo nárokov škody Právo odstúpenia Hosťa zaniká, pokiaľ až po dohodnutý termín svoje právo na odstúpenie písomne voči Zariadeniu nevyužije.
 2. Storno podmienky pri stornovaní pobytu zo strany Hosťa.

Ak sú uvedené storno podmienky na potvrdení rezervácie služieb Zariadenín, alebo sú uvedené na potvrdení rezervácie služieb treťou stranou, tak platia uvedené storno podmienky.

Ak ale storno podmienky na potvrdení uvedené nie sú, platia všeobecné storno podmienky nasledovne, v prípade, že objednané služby nie sú počas Vysokej sezóny uvedenej v bode 3., nasledovne:

V prípade zrušenia objednávky menej ako 1 dňa pred plánovaným príchodom, Zariadenie účtuje 100 % storno poplatok z ceny objednaných služieb.

 1. Pri výraznom znížení reálneho počtu osôb oproti objednanému počtu osôb si Zariadenie vyhradzuje právo na prehodnotenie výšky poskytnutých
 2. Napriek storno podmienkam uvedených v bode 2. Zariadenie vždy posúdi storno podmienky individuálne pri každej akcii za účelom poskytnutia výhodnejších podmienok pre Hosťa.
 3. Po prijatí Rezervácie Zariadenie má právo účtovať zálohu až do výšky 100% z ceny objednaných služieb vystavením zálohovej faktúry, alebo realizovaním čiastky z platobnej karty Hosťa, ktorej detaily Hosť uviedol pri Rezervácií.
 4. Pokiaľ sa nevykoná dohodnutá alebo žiadaná platba vopred ani po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty stanovenej Zariadením, je Zariadenie oprávnené k jednostrannému odstúpeniu od
 5. Ďalej je Zariadenie oprávnené od zmluvy mimoriadne odstúpiť najmä v prípadoch: vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré Zariadenie nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným; izby boli rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov, alebo podstatných skutočností napr. v osobe hosťa alebo účelu; Zariadenie má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie Služieb by mohlo ohroziť hladkú prevádzku, bezpečnosť alebo vážnosť Zariadenia na verejnosti, bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom organizácii Zariadenia.
 6. Pri odstúpení od zmluvy zo strany Zariadenia nevzniká Hosťovi ani Tretej strane žiaden nárok na náhradu škody.

VII.   Platba faktúry Zariadeniu
 

 1. Zariadenie je oprávnené pri uzavretí zmluvy alebo potom pri zohľadnení právnych ustanovení žiadať primeranú platbu vopred alebo peňažnú záruku. Výška platby vopred a termíny platby sa dajú písomne dohodnúť v zmluve.
 2. Zariadenie je oprávnené nabehnuté pohľadávky kedykoľvek vyúčtovať ako splatné a vyžadovať okamžitú Pri omeškaní platby je Zariadenie oprávnené požadovať príslušne platné zákonné úroky z omeškania vo výške 9 % p.a., resp. pri právnych úkonoch, kde je zúčastnený spotrebiteľ, vo výške 6 %

p.a. nad základnou úrokovou sadzbou. Zariadeniu ostáva vyhradený dôkaz vyššej škody.

 1. Hosť môže iba nespornú alebo právoplatnú pohľadávku započítať alebo znížiť voči pohľadávke

VIII.  Ostatné
 

 1. Pobyt s domácimi zvieratami akejkoľvek veľkosti je zakázaný. V prípade, že Hosť aj napriek tejto podmienke si do Zariadenia prinesie zviera, Zariadenie si vyhradzuje právo takého hosťa neubytovať bez nároku na vrátenie uhradenej zálohy za Služby. V prípade individuálnej dohody Zariadenie vyžaduje poplatok za domáce zviera vo výške 20€ za každú noc a každé
 2. Nájdené veci sa posielajú ďalej len na žiadosť. Uskladňujú sa v Zariadení tri mesiace. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu uchovávajú v archíve Zariadenia.
 3. Zariadením vystavené ceniny, vouchery a darčekové poukážky nemožno zameniť za hotovosť, ani iné formy peňazí nahrádzajúce hotovosť. Platnosť všetkých cenín, voucherov a darčekových poukážok je vyznačená priamo na tlačenej, resp. elektronickej verzii ceniny, voucheru a poukážky. Po dohode so Zariadením je možné platnosť predĺžiť v prípade opodstatnených okolností na žiadosť majiteľa

IX.  Záverečné ustanovenia
 

 1. Zmeny alebo doplnenia zmluvy, prevzatia žiadosti alebo obchodných podmienok vyžadujú pre ich účinnosť písomnú formu a budú účinné až vtedy, keď ich Zariadenie písomne potvrdí. Jednostranné zmeny alebo doplnenia Hosťom sú neúčinné.
 2. Ak Klient poskytne banke alebo Zariadeniu akékoľvek informácie o svojej kreditnej karte, vrátane jej čísla, údaje slúžia ako garancia rezervácie a prostriedok na stiahnutie predpísaného depozitu a zálohy za objednané služby. Pri konečnom vyúčtovaní bude výška depozitu odpočítaná ako záloha.
 3. Informácie, ktoré Hosť poskytne, slúžia výlučne pre evidenčné a marketingové potreby Zariadenia a nebudú ďalej poskytované tretím osobám.
 4. Miesto plnenia a platby je sídlo Prevádzky.
 1. Výlučné sídlo súdu – aj pri sporoch pre šeky a zmenky – je v obchodnom styku sídlo Prenajímateľa.
 1. Platí slovenské právo. Uplatnenie Viedenskej dohody o nákupnom práve OSN z kolízneho práva je vylúčené.
 1. Klienti doručením Rezervácie Zariadeniu, alebo v prípade jednostranného zrušenia poskytnutia Služieb, alebo ubytovaním v Hoteli potvrdzujú, že sú im tieto podmienky známe a že s ich obsahom súhlasia.
 2. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo stali sa neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť ostatných ustanovení.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie Služieb prechodného ubytovania v Zariadení Penzión Zemiansky dvor Šúrovce nadobúdajú účinnosť dňa 1.2020.